MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 5 जननी तुल्यवत्सला with Answers

Check the below NCERT MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 5 जननी तुल्यवत्सला with Answers Pdf free download. MCQ Questions for Class 10 Sanskrit with Answers were prepared based on the latest exam pattern. We have provided जननी तुल्यवत्सला Class 10 Sanskrit MCQs Questions with Answers to help students understand the concept very well.


Q.1. ‘अवस्था’ इति पदस्य विशेषणपदं किम्?

(a) इमाम्
(b) रिमाम्
(c) सुरभिः
(d) माम्

(a) इमाम्


Q.2. कृषीवलः क्रुद्धः अभवत्।

(a) कः
(b) कीदृशः
(c) किम्
(d) केन

(b) कीदृशः


Q.3. मातुः सुरभेः नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन्।

(a) काः
(b) कस्याः
(c) कीदृशः
(d) काम्

(b) कस्याः


Q.4. पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम् रोदिमि।

(a) किम्
(b) कम्
(c) कः
(d) कीदृशम्

(a) किम्


Q.5. कृषक: तं दीनम् बहुधा पीङयति।

(a) कीदृशम्
(b) किम्
(c) केन
(d) कथम्

(a) कीदृशम्


Q.6. क्रुद्ध कृषीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारम् यत्नमकरोत्।

(a) कीदृशम्
(b) कतिवारम्
(c) एकवारम्
(d) किम्

(b) कतिवारम्


Q.7. सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति।

(a) कासु
(b) केषु
(c) कस्याः
(d) कथम्

(b) केषु


Q.8. दीने पुत्रे तु माता कृपाईहृदया भवेत्।।

(a) कासु
(b) कीदृशी
(c) का
(d) कीदृशः

(b) कीदृशी


Q.9. कृषक: वृषभौ नीत्वा गृहमगात्।

(a) कः
(b) को
(c) किम्
(d) केन

(b) को


Q.10. ‘क्षितौ’ इत्यर्थे किम् पदम् प्रयुक्तम्?

(a) शुभे
(b) सुरभेः
(c) भूमौ
(d) पतिते

(c) भूमौ


Q.11. ‘ताम् अपृच्छत्’ अत्र ‘ताम्’ सर्वनामपदं कस्याः कृते प्रयुक्तम्?

(a) सुरभेः
(b) सुरभिः
(c) इन्द्रस्य
(d) वृषभस्य

(a) सुरभेः


Q.12. ‘अपृच्छत्’ इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

(a) सुरभिः
(b) वृषभः
(c) सुराधिपः
(d) शुभे

(c) सुराधिपः


We hope the given NCERT MCQ Questions for Class 10 Sanskrit Chapter 5 जननी तुल्यवत्सला with Answers Pdf free download will help you. If you have any queries regarding CBSE Class 10 Sanskrit जननी तुल्यवत्सला MCQs Multiple Choice Questions with Answers, drop a comment below and we will get back to you soon.

Leave a Comment